İstanbul İçin Olası Tsunami Senaryoları… (Possible Tsunami Scenarios for Istanbul…)

Yayınlandı: 12 Mart 2011 edessoysblog tarafından Haber (News) içinde
geophysics,geology,science,technology,earthquake,tsunami,sea

İstanbul için olası tsunaminin düzeyini ve hasar seviyesini belirlemek, riskleri tespit etmek ve önlemleri geliştirmek amacıyla analiz çalışması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezinden bilim adamlarıyla yürüttüğü projede, tsunami analizi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle tarihsel verileri, güncel araştırma araçlarını, bilimsel deneyimleri bir araya getirerek, olası tsunami tehlikesinin düzeyini saptamak, hasar düzeylerini hesaplamak, riskleri belirlemek ve tehlikenin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

Tsunami oluşabilecek bölgelerin doğru tahmin edilmesi ve zamanında saptanması için su düzeyi, yer hareketleri verileri ile gözlemlerden yararlanılarak, gerçek zamanlı, birbiriyle etkileşimli algoritmalar geliştirilerek, modellemeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tsunaminin oluşması, hareketi, kıyılara ilerlemesi, körfez, koy ve limanlardaki hareketleri, kıyılarda yaratacağı yükselmeler, yapı özelliklerine bağlı olarak oluşacak hasar düzeylerini hesaplamak için hazırlanmış olan sayısal modellerin geliştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

”Marmara Denizi’nde olası tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelenmiştir. Bu senaryolarda, Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi’ndeki kuzey ve güney kolları üzerindeki depremler ve fay hareketleri, ayrıca Marmara Denizi’ndeki çeşitli bölgelerde saptanan olası zemin kaymalarına bağlı çeşitli kombinasyonlarla ortaya çıkabilecek deniz tabanı hareketleriyle depreşim dalgası oluşması modellendi. Fay ve heyelanların çeşitli versiyonlarından senaryo üretildi.”

TSUNAMİ OLUŞMASI DURUMUNDA OLASI SENARYOLAR

Oluşturulan senaryolara göre farklı veriler elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Bir senaryoya göre, İstanbul kıyılarında oluşması muhtemel en büyük dalga yüksekliği 5,56 metredir. En yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandının ise İstanbul’un doğu kıyılarında 10 kilometrelik kıyı çizgisinde oluşması beklenmektedir. Tsunami dalgasının kıyılara erişme zamanının 8 dakika, kıyılarda ilerleme mesafesinin ise 150 metreden az oluşması muhtemeldir.

İkinci bir senaryoya göre, sadece fay hareketine bağlı modellemede İstanbul kıyılarında oluşması muhtemel en büyük dalga yüksekliği 4,71 metredir. En yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandı İstanbul’un doğu kıyılarında 10 kilometrelik kıyı çizgisidir. Tsunami dalgasının kıyılara erişme zamanı 8 dakika, kıyılarda ilerleme mesafesi de 50 metreden azdır.”

İstanbul’un hangi bölgelerinin hangi koşullarda, ne düzeyde sular altında kalacağını gösteren haritaların da hazırlandığı belirtilen araştırmada, şu ifadelere yer verildi:

”Tsunaminin İstanbul için etki edeceği bölgeler, sığ deniz bölgeleri, küçük tekne barınakları, ırmak ve dere ağızları, denizden 100-150 metre uzaklıkta karadaki kıyı alanlarıdır. Tsunamiler beton yapılara zarar vermez, ancak ahşap yapılarda hasar oluşturması olasıdır. Marmara’da tsunaminin gündüz oluşması durumunda kıyılardaki tesislerin daha çok sayıda insan tarafından kullanılması nedeniyle can kaybı açısından geceye göre daha fazla risk taşıyabileceği düşünülmelidir. Tsunami olayına hazırlık, deprem için yapılan hazırlıklarla benzerlikler gösterir. ”

Araştırmada, çeşitli zamanlarda oluşmuş tsunami belirtilerinin de özetlendiği, tsunamiden önce deprem sarsıntısı hissedilebileceği, büyük miktarda gaz kabarcıklarının su yüzeyinde görülebileceği hatta suyun kaynaması biçiminde görüntü oluşabileceği bildirildi.

Tsunami öncesi suyun çürük yumurta, yağ ya da petrol gibi kokabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

”Gök gürültüsüne benzer, jet uçağı sesi, helikopter, ıslık sesi gibi sesler duyulabilir. Deniz kıyıdan önemli bir miktarda geri çekilebilir. Ufuk çizgisinde kırmızı renkli bir flaş ışık, dalga yaklaşırken dalganın üst kısmında bir kızıllık görülebilir. İstanbul için tsunaminin kıyılara gelme zamanı 5-10 dakika arasındadır. Depremin merkezine bağlı olarak bu süre 20 dakikalara kadar da çıkabilir. Tsunami oluşması durumunda, Marmara Denizi’nde etkili olma süresi 90-120 dakikadır. Dalganın kıyılarda tırmanma yüksekliğinin 2,5 metreyi geçtiği yerlerde mal kayıpları artmakta ve ek olarak can kayıpları da olmaktadır.”

**************************************************************************

geophysics,geology,science,technology,earthquake,tsunami,sea

Possible to determine the level of tsunami damage and the level of Istanbul, to identify risks and measures to improve the analysis was performed.

Written statement on the subject of Istanbul Metropolitan Municipality, Istanbul Metropolitan Municipality Soil and Earthquake Inspection Directorate, Middle East Technical University Civil Engineering Department of Ocean Engineering Research Center, conducted by scientists in the project, analysis of the tsunami was recorded.

The statement, the project of historical data, current research tools, bringing together scientific experiences, assess the potential danger of tsunami, the damage levels, calculate, determine the risks and the danger of reducing said was intended.

Accurate prediction and timely detection of potential areas for tsunami water level, with the observations using ground motion data, real-time, interactive algorithms developed with each other, were expressed on the modeling.

The statement, tsunami formation, movement, progression of the coast, bay, bays and harbors movement, created by coastal elevations, structural damage will occur depending on the features of the numerical models designed and developed to calculate the levels indicated, the following statements is as follows:

Could lead to the formation of a possible tsunami in the Marmara Sea,”examined 49 different scenarios. In these scenarios, the North Anatolian Fault in the Marmara Sea earthquakes and fault movements on the northern and southern branches, also detected in several regions of the Marmara Sea due to potential ground shifts that may occur in various combinations, the formation of a wave of the sea floor movements depreşim modeled. Fay and landslides were produced in various versions of the scenario.”

TSUNAMI IF POSSIBLE FORMATION SCENARIOS

The data highlighted the different scenarios were generated from the statement, the following were noted:

”According to a scenario, the possible formation of the shores of Istanbul’s largest wave height of 5.56 meters. To reach the highest wave in the coastal belt 10 km shoreline in the east coast of Istanbul is expected to occur. Access time to the coast the tsunami wave of 8 minutes, and 150 meters distance to progress along the coast less likely to occur.

According to a second scenario, only the movement of the fault likely to occur due to the shores of the largest wave height modeling Istanbul 4.71 meters. The highest waves reach the shores of the coastal strip east of Istanbul, 10 km coastal line.Access time to the coast the tsunami waves just 8 minutes from the shores of progress is less than 50 meters.”

Which areas of Istanbul, under what conditions, what will remain under the water level in the preparation of maps showing the study, the following statements is as follows:

Istanbul”for tsunami will impact zones, shallow sea areas, a small boat shelters, river and creek mouths, 100-150 meters away from the sea on land, coastal areas.Tsunamis do not damage concrete structures, wooden structures, but is likely to create damage. In case of tsunami in the Marmara coasts during the day because of the facilities used by more people than the night in terms of loss of life can carry more risk should be considered. Tsunami incident preparedness, earthquake preparations made for the similarities. ”

In the study, outlined in a variety of symptoms when the tsunami occurred, before the earthquake shaking hissedilebileceği tsunami, a large amount of gas bubbles can be seen on the surface of water or even boiling water is reported to occur in the form of images.

Water rotten egg before the tsunami, such as oil or petroleum kokabileceği recorded statement, the following statements is as follows:

Sky”is similar to noise, sound of jet aircraft, helicopters, like the sound of voices can be heard whistling. Sea coast is a significant amount can be withdrawn. A flash of red light on the skyline, the redness can be seen at the top of the wave approaching wave. The time is between 5-10 minutes to come to Istanbul tsunami coasts. Up to 20 minutes, depending on the center of the earthquake in this period may occur. In case of tsunami, the Marmara Sea, becoming the effective duration of 90-120 minutes.Climbing coastal wave height exceeds 2.5 meters in places, and in addition to the loss of life or property losses are increasing.”


Reklamlar

Yorumlar kapalı.